Dummy Company


หมายเหตุ

  • 1. รหัสบริษัทฯ หมายถึงรหัสของบริษัทจำลอง
  • 2. ปีที่เริ่ม หมายถึงปีที่เริ่มใช้ เช่นเริ่มปี 2019 ให้กรอกเป็น 19
  • 3. รหัสผู้ขาย หมายถึง เลขรหัสที่ทางบ.สหพานิชกำหนดให้ เช่น S001
รหัส ชื่อบริษัท
A PAYAP Dummy Company
B MAEJO Dummy Company
C NORTH Dummy Company
D RAJAMANGALA 1 Dummy Company
E RAJABHAT Dummy Company
F RAJAMANGALA 2 Dummy Company
G RAJAMANGALA 3 Dummy Company